Jesteś w sekcji:   Strona główna  >  Finanse  >  Kredyty i pożyczki  >  KREDYT MIESZKANIOWY

Słowa kluczowe: kredyt mieszkaniowy, mieszkanie, wniosek kredytowy,

DrukujKredyty i pożyczki


KREDYT MIESZKANIOWY

Każdemu, kto od pewnego czasu chce zakupić mieszkanie lub inną nieruchomość, z pewnością nie jest obcy termin kredytu mieszkaniowego. Jest to prosta droga do zakupu nieruchomości, na którą nie byłoby nas stać z samych oszczędności.

Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na zakup nowego lokalu mieszkaniowego (uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu), zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe, zakup domu jednorodzinnego lub garażu, wykup mieszkania komunalnego, zakładowego albo zakup domku letniskowego. Maksymalny okres kredytowania (liczony od daty przyznania kredytu) najczęściej wynosi 20 lat. Może być przyznawany zarówno w złotych polskich, jak również w walutach obcych (w dolarach amerykańskich, euro oraz frankach szwajcarskich).

Każda osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania w kraju, pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe dochody uzyskiwane z tytułu świadczonej pracy, renty lub emerytury, prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek lub innego udokumentowanego źródła (np.: z czynszów, tzw. wykonywania wolnego zawodu, itp.) może ubiegać się o kredyt mieszkaniowy. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej. Od niej zależy również wysokość kredytu. Należy pamiętać, że jeżeli o kredyt występuje osoba pozostająca w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, umowa jest zawierana z obojgiem małżonków. Pomimo tego, że wymagania większości banków dotyczące ubiegania się o kredyty mieszkaniowe są do siebie zbliżone, warto prześledzić oferty dostępne obecnie na rynku lub poradzić się specjalisty z branży finansów.

Kredytobiorca otrzymuje kredyt na podstawie umowy zawartej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Osoba ubiegająca się o kredyt musi złożyć wniosek kredytowy w oddziale banku ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy, dołączając niezbędne dokumenty. Stwierdzają one stałe źródła i wysokość dochodów kredytobiorcy i poręczycieli. Są to między innymi:
 

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów,
  • odcinek renty lub emerytury za ostatni miesiąc wraz z decyzją o przyznaniu tych świadczeń (do wglądu),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie, najczęściej, trzy miesiące i nie zaleganiu z podatkami (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), a w przypadku osób rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, zaświadczenie o przychodach, a w przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi,
  • inne dokumenty pozwalające określić stałe dochody uzyskiwane z innych źródeł.


Dokumentami, jakie należy również dołączyć do wniosku kredytowego po uzgodnieniu z bankiem najczęściej jest zaświadczenie od sprzedającego o wartości nieruchomości, zaświadczenie o terminie oddania lokalu mieszkalnego/garażu/domku jednorodzinnego do zasiedlenia i eksploatacji, potwierdzenie wpłaty, umowy przedwstępne, aktualny odpis z księgi wieczystej (jest to warunek niezbędny do przyznania kredytu mieszkaniowego) i inne, niezbędne według oceny banku, związane z planowaną transakcją.

Jest wiele form zabezpieczenia kredytu wraz z należnymi bankowi odsetkami. Najczęściej odbywa się to poprzez ustanowienie hipoteki. Bank może również wybrać inną formę zabezpieczenia spłaty należności wynikających z umowy kredytowej. Jest to np. cesja praw z lokat terminowych i rachunków terminowych lub bieżących - prowadzonych w walucie krajowej lub obcej, poręczenie według prawa wekslowego lub cywilnego, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, zastaw na prawach, i inne przewidziane prawem.

Kredyt mieszkaniowy bez BIK

Inny przypadek pozyskiwania kredytu mieszkaniowego zachodzi, gdy nie posiadamy idealnej historii kredytowej lub solidnego zabezpieczenia i potwierdzenia wypłacalności. Jest to wtedy na ogół niemożliwe. Jednak ze względu na duży popyt na kredyty mieszkaniowe wiele banków zdecydowało otworzyć drogę do nich również osobom zadłużonym lub nie posiadającym korzystnej historii w Biurze Informacji Kredytowej. Tak powstał kredyt mieszkaniowy bez BIK.

Jest to zwykłe zobowiązanie finansowe zaciągane na zakup nieruchomości pod zastaw hipoteczny. Jednakże kredyt mieszkaniowy bez BIK nie wymaga od kredytobiorcy pozytywnej historii zapisanej w bazach BIK, ponieważ zdolność kredytowa nie będzie oceniana na podstawie historii kredytowej zapisanej w BIKu. Oznacza to, że nawet jeśli posiadamy zaciągnięte inne kredyty i pożyczki, możemy z powodzeniem starać się o kredyt mieszkaniowy bez BIK. W ten sposób kredyt mieszkaniowy stał się dostępny nie tylko dla wybranych, ale niemal dla wszystkich pełnoletnich osób posiadających stałą pracę.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj